Thư phòng buổi sơ giao
Song cửa ánh vàng thau
Trăng thanh như mày liễu
Ta tạm biệt bên cầu

Hẹn em mùa thu tới
Xin chớ phụ lòng nhau
Kẻo khi trăng đầy tỏ
Hai đứa lại hai đầu

tửu tận tình do tại