Trương Nguyên Cán 張元幹 (1091-1161) tự Trọng Tông 仲宗, hiệu Lư Châu cư sĩ 蘆川居士, người Vĩnh Phúc (nay thuộc Vĩnh Thái, Phúc Kiến).