Đất nước hồn gắn bó,
Giận gió thu,
Còi rúc liền doanh,
Cung xưa rậm cỏ.
Khéo chuyện núi nghiêng đá lở,
Khiến nước sông Hoàng tràn khắp chỗ,
Muôn xóm thôn,
Thành hang cáo thỏ.
Vốn biết trời cao không thể hỏi,
Huống nữa lòng người,
Đổi thay khôn tỏ.
Lại bến nam,
Tiễn bạn cũ.

Bờ liễu mát về xua nắng dữ,
Vằng vặc sông Ngân,
Sao thưa, trăng lạt,
Mây trôi đám nhỏ.
Sông núi muôn trùng đâu chỗ ở?
Đêm khuya truyện trên giường còn nhớ.
Nơi nhạn vắng,
Nhờ ai thư ngỏ?
Phóng mắt nhìn trời ngẫm kim cổ,
Há đâu ân oán,
Tuồng con đỏ.
Nâng bầu rượu,
Nghe khúc nọ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.