Trần Dư Nghĩa 陳與義 (1090-1138) tự Khứ Phi 去非, hiệu Giản Trai 簡齋, người Lạc Dương (nay thuộc Hà Nam, Trung Quốc) cuối đời Bắc Tống, đầu Nam Tống. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều đình qua các đời vua Tống Triết Tông, Tống Cao Tông, Tống Huy Tông như Giáo thụ phủ học, Tiến sĩ Thái học, Binh bộ viên ngoại lang, Hàn lâm học sĩ tri chế cáo, Tham tri chính sự. Ông tính tình nghiêm chính, sở trường về thi từ, từ của ông bị thất lạc nhiều, còn lưu lại đến bây giờ có Vô trú từ gồm 18 bài. Thơ có Giản Trai tập.

 

Tuyển tập chung