Việc nơi vạn dặm chứa trong lòng
Lão đã bao năm sống ở sông
Với kiến mộng không ba lối vắng
Hẹn cò thân đáng một đồng không
Núi xa mây vén chiều quen gió
Bãi lạnh sóng xô xuân mới dâng
Về Bắc nhạn bay chiều ý lão
Bộc Dương nhờ gửi mấy vần mang

tửu tận tình do tại