Lên lầu cao gậy chống.
Sao ngang trời,
Trăng trôi bãi khói,
Bể muôn trùng sóng.
Quét sạch mây bay, gió chưa lặng,
Bến khuya con thuyền vẫn chống.
Phải ngủ nơi,
Chim sa lau vắng.
Đất nước buồn trông uổng thương bóng,
Giữa mọi người,
Ngáy ran trống dóng.
Ai cùng ta,
Say múa đụng.

Đường Dương Châu mười năm giấc mộng.
Tựa lan can,
Nước cũ gợi buồn,
Diệt thù chí những...
Chém chúa Lâu Lan ba thước kiếm,
Mối hận Chiêu Quân còn nặng.
Ánh thép nỡ rỉ hoen bụi đọng.
Xin Trích Tiên hãy ngỏ lời bàn,
Thả dây câu,
Suối Thiều đâu đã đúng.
Cơn gió lộng,
Muốn bay bổng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.