Mưa dữ, mây bay,
Chốc đà tan tạnh.
Đêm trăng mát tỏ.
Nhà ai bóng liễu đu đưa,
Lập loè mấy con đóm nhỏ.
Buồm đêm thuận gió,
Đầy hồ khói nước mênh mang,
Nức nở tiếng thu, xờ xạc cỏ.
Mộng dứt, rượu tan say,
Cột buồm cao đứng tựa.

Đau khổ!
Sao Kim loé giận,
Lũ cướp hung hăng,
Quân Hồ càn rỡ.
Muốn tháo nước sông Ngân,
Rửa sạch Trung Nguyên máu mỡ.
Hai cung đâu tá?
Trường Giang thành bức rào ngăn,
Uổng hát thương gõ hồ mẻ vỡ.
Nghĩ ải bắc muôn trùng,
Miền Ngô, Việt tôi con lệ rỏ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.