Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tăng Kỷ (8 bài)
- Lý Bính (1 bài)
- Hướng Tử Nhân (9 bài)
- Lý Di Tốn (1 bài)
- Chu Biền (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 30/10/2008 02:32 bởi hongha83
Triệu Đỉnh 趙鼎 tự Nguyên Trấn, người Giải Châu, Văn Hỷ (nay thuộc Sơn Tây). Sinh vào năm thứ 8 (1085) niên hiệu Nguyên Phong đời Tống Thần Tông đời Bắc Tống. Mất vào năm thứ 17 (1147) niên hiệu Thiệu Hưng đời vua Tống Cao Tông (Nam Tống) hưởng thọ 63 tuổi. Là người tinh thông kinh sử của Bách gia chư tử, lại trung nghĩa lẫm liệt. Đời vua Tống Cao Tông, ông nhậm chức Tể tướng, trọng dụng Nhạc Phi chống quân Kim. Sau bị Tần Cối hãm hại, bị biếm đến Tuyền Châu, Trì Châu. Cuối cùng tuyệt thực cho đến chết. Đến đời vua Tống Hiếu Tông nhà Nam Tống, ông được truy thuỵ là Trung Giản.

Tác phẩm: Trung Chính Đức văn tập.

Nguồn:
1. http://zhengjian.org/zj/a...cles/2008/7/25/54035.html
2. http://baike.baidu.com/view/93284.htm

 

Tuyển tập chung