Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Đỉnh (1 bài)
- Tăng Kỷ (8 bài)
- Hướng Tử Nhân (9 bài)
- Lý Di Tốn (1 bài)
- Chu Biền (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 02/02/2009 10:18 bởi Vanachi
Lý Bính 李邴 (1085-1146) tự Hán Lão 漢老, tổ tiên gốc ở Nhậm Thành, Tế Châu, Sơn Đông đời Tống, sau di cư tới Tuyền Châu, và là người Tuyền Châu. Ông đỗ tiến sĩ năm Sùng Ninh thứ 5 (1106) đời Huy Tông, sau làm Hàn lâm học sĩ. Khi Cao Tông tức vị, ông làm Binh bộ thị lang kiệm Trực học sĩ viện. Ông thoái quan năm 70 tuổi, sau mất tại Tuyền Châu.