Hướng Tử Nhân 向子諲 (1085-1152) tự Bá Cung 伯恭, hiệu Hương Lâm cư sĩ 薌林居士, người Lâm Giang (nay thuộc Giang Tây) cuối đời Bắc Tống. Ông xuất thân làm tri huyện Hàm Bình ở phủ Khai Phong. Năm Tuyên Hoà thứ nhất, ông tới Giang Hoài làm chủ quản văn tự ở Phát vận ty. Tới đời Nam Tống, ông kiên trì kháng chiến, làm quan đến Hộ bộ thị lang, Huy du các trực học sĩ. Sau ông phản đối nghị hoà, trái ý Tần Cối nên bị ép từ chức, về ở ẩn tại Hương Lâm. Tác phẩm có Hương Lâm tập 薌林集, Hương Lâm gia quy 薌林家規.