Ngang hông vài núi biếc,
Quanh co lối nhỏ ra.
Không người cùng trú ngụ,
Chỉ toàn mây trắng qua.

tửu tận tình do tại