Tháng tám nhuận
Nhuận tròn gương
Rừng cây mái ngói bạc như sương
Thuyền nhẹ say chuếnh choáng

Non biêng biếc
Nước mơ màng
Ai bảo Nghiêm Lăng xưa rồ dại?
Phóng khoáng hứng vô chừng

tửu tận tình do tại