Hoa lá sầu
Quê hương mờ mịt buồn da diết
Buồn da diết
Mây nước mênh mang
Núi non biền biệt

Chưa chi đã đến tiết can long
Cạn nước mắt kêu gào thổ huyết
Gào thổ huyết
Ngoài cửa cuốc kêu
Sáng mờ trăng tiệt

tửu tận tình do tại