Lý Kiệu 李嶠 (645-714) tự Cự Sơn 巨山, quê Triệu Châu, Hà Bắc, đỗ tiến sĩ năm 663 niên hệu Long Sóc đời Đường Cao Tông. Thời Tắc Thiên Võ Hậu, làm Giám sát ngự sử rồi Đông phụng các loan đài Bình chương sự (tể tướng), tiếp tục làm tể tướng đời Đường Trung Tông. Khi Huyền Tông lên ngôi bị biếm làm Biệt giá Lư Châu (Hợp Phì, tỉnh An Huy). Thơ hiện còn 5 quyển.

 

Tuyển tập chung