Ngoài mặt trăng lúc tròn lúc khuyết
Là gió đông thổi riết không ngừng
Ai trồng cây quế trên trăng
Mà sao chẳng lớn để cành phát sinh

tửu tận tình do tại