Non Đông: Nơi tể phụ
Sông Lạc: Chốn vương sư
U tình quên mũ trọng
Chúa mến tới tiều ngư
Núi Động nghiêm lệnh vắng
Cầu Bá ơn xe qua
Cửa thông rợp cờ xí
Rèm đay rộn áo hoa
Bậc đá dàn bãi rộng
Lầu cao ngất xe mờ
Ráng mây tiên kề lối
Đàn rượu thói tục thưa
Cây cao ngoài ngàn tuổi
Thác đổ trăm trượng thừa
Hang sâu từng luyện thuốc
Động cổ chứa thi thư
Cây đậu chim vẫy gió
Ao lặn cá tự do
Biết đây thiên tử quý
Nhớ lều Vũ Hầu xưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)