Năm tháng đi bỗng thành tàn tạ
Khi mùa sang nụ hé bông tươi
Không trên đường núi mê người
Thì trên đường nhỏ đón mời thánh quân

tửu tận tình do tại