Động người hoa khéo tỏ tinh thần,
Ít bởi vì hoa, ít bởi xuân.
Dẽ sử chim xanh đừng chuốc lối,
Bù trì đã có khí hồng quân.