26/11/2022 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ hạnh Vi Tự Lập “Sơn trang thị yến” ứng chế
奉和幸韋嗣立山莊侍宴應制

Tác giả: Lý Kiệu - 李嶠

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2010 01:20

 

Nguyên tác

南洛師臣契,
東巖王佐居。
幽情遺紱冕,
宸眷屬樵漁。
制下峒山蹕,
恩回灞水輿。
松門駐旌蓋,
薜幄引簪裾。
石磴平黃陸,
煙樓半紫虛。
雲霞仙路近,
琴酒俗塵疎。
喬木千齡外,
懸泉百丈餘。
崖深經鍊藥,
穴古舊藏書。
樹宿摶風鳥,
池潛縱壑魚。
寧知天子貴,
尚憶武侯廬。

Phiên âm

Nam Lạc sư thần khiết,
Đông nham vương tá cư.
U tình di phất miện,
Thần quyến thuộc tiều ngư.
Chế hạ Động sơn tất,
Ân hồi Bá thuỷ dư.
Tùng môn trú tinh cái,
Bệ ác dẫn trâm cư.
Thạch đặng bình hoàng lục,
Yên lâu bán tử hư.
Vân hà tiên lộ cận,
Cầm tửu tục trần sơ.
Kiều mộc thiên linh ngoại,
Huyền tuyền bách trượng dư.
Nhai thâm kinh luyện dược,
Huyệt cổ cựu tàng thư.
Thụ túc đoàn phong điểu,
Trì tiềm túng hác ngư.
Ninh tri thiên tử quý,
Thượng ức Vũ Hầu lư.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Non Đông: Nơi tể phụ
Sông Lạc: Chốn vương sư
U tình quên mũ trọng
Chúa mến tới tiều ngư
Núi Động nghiêm lệnh vắng
Cầu Bá ơn xe qua
Cửa thông rợp cờ xí
Rèm đay rộn áo hoa
Bậc đá dàn bãi rộng
Lầu cao ngất xe mờ
Ráng mây tiên kề lối
Đàn rượu thói tục thưa
Cây cao ngoài ngàn tuổi
Thác đổ trăm trượng thừa
Hang sâu từng luyện thuốc
Động cổ chứa thi thư
Cây đậu chim vẫy gió
Ao lặn cá tự do
Biết đây thiên tử quý
Nhớ lều Vũ Hầu xưa
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kiệu » Phụng hoạ hạnh Vi Tự Lập “Sơn trang thị yến” ứng chế