Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Thẩm Ngôn (14 bài)
- Lý Kiệu (8 bài)
- Tô Vị Đạo (2 bài)
- Tiết Tắc (1 bài)
- Vương Bột (25 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/12/2007 09:15 bởi Vanachi
Tư Mã Thừa Trinh 司馬承禎 (646-735), tự Tử Vi 子微, pháp hiệu Đạo Ẩn 道隱, người Hà Nội. Thuở trẻ không muốn làm quan, theo đạo sĩ Phan Sư Chính học đạo, hiểu hết các thuật đạo dẫn tịch cốc, phù chú luyện đan, lại nắm vững giáo lý Thượng thanh, là một trong các nhân vật quan trọng của Đạo giáo thời Đường. Từng đi khắp các danh sơn, sau tới ẩn cư trên ngọn Ngọc Tiêu núi Thiên Thai. Vũ Tắc Thiên triệu tới Lạc Dương, Duệ tông triệu vào Trường An, đến khi về núi các quan trong triều có hơn 300 người làm thơ đưa tiễn, về sau ông sắp xếp lại làm thành tập Bạch Vân ký. Đến đời Huyền tông cũng hai lần vời ra, sau ban chiếu cho tới ở núi Vương Ốc, khi chết được triều đình ban thụy là Trinh Nhất tiên sinh. Toàn Đường thi có chép một bài thơ của ông, là bài "Đáp Tống Chi Vấn".