答宋之問

時既暮兮節欲春,
山林寂兮懷幽人。
登奇峰兮望白雲,
悵緬邈兮象欲紛。
白雲悠悠去不返,
寒風颼颼吹日晚。
不見其人誰與言,
歸坐彈琴思逾遠。

 

Đáp Tống Chi Vấn

Thời ký mộ hề tiết dục xuân,
Sơn lâm tịch hề hoài u nhân.
Đăng kỳ phong hề vọng bạch vân,
Trướng miếu mạo hề tượng úc phân.
Bạch vân du du khứ bất phản,
Hàn phong sưu sưu xuy nhật vãn.
Bất kiến kỳ nhân thuỳ dữ ngôn,
Quy lai đàn cầm tứ dao viễn.


Tống Chi Vấn có bài "Đông tiêu dẫn tặng Thừa Trinh" (Đêm đông ngâm thơ nhân tặng Thừa Trinh) tặng đạo sĩ Tư Mã Thừa Trinh, bài thơ này đáp lại bài đó của Tống Chi Vấn. Thừa Trinh là nhân vật nhờ đạo học mà nổi danh chứ không phải là hạng đạo sĩ đem pháp thuật mà cầu lợi, triều đình gọi thì ra, cho thì về, không tự tiến thân ở cung đình, không cầu giao du với khanh tướng, lối xuất xử tiến thoái "hoà nhi bất đồng" với thế tục ấy đủ cho thấy ông là một bậc cao nhân. Tới như hai câu cuối "Tri âm không gặp nói cùng ai, Trỗi khúc đàn xa gởi ý ấy" trong bài thơ nói trên thì lời hoà ý sâu, khí tĩnh tứ dài, bình đạm mà hơn đời, ung dung mà thoát tục còn bộc lộ thêm một phong tư tài sĩ. Lý Bạch có lần gặp Thừa Trinh ở Kim Lăng, được Thừa Trinh khen là có tiên phong đạo cốt, có thể phóng tinh thần rong chơi trong trời đất, Bạch có làm bài "Đại bằng phú" ghi lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Năm đã tàn chừ tiết sắp xuân,
Núi rừng vắng chừ trông cố nhân.
Lên đỉnh cao chừ nhìn mây trắng,
Ngắm chốn xa chừ như chuyển vần.
Mây trắng mênh mông không trở lại,
Gió reo vi vút thổi ngày xế.
Tri âm không gặp nói cùng ai,
Trỗi khúc đàn xa gởi ý ấy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm tàn tiết đã sắp xuân,
Núi rừng vắng lặng cố nhân trông vời.
Nhìn mây trắng lên đỉnh trời,
Chốn xa nhìn ngắm rối bời rối ben.
Không lại mây trắng mênh mông,
Gió reo vi vút hoàng hôn hết ngày.
Tri âm không gặp nói ai,
Đàn xa trỗi khúc gởi bày ý kia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời