Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tiết Tắc (1 bài)
- Vương Bột (25 bài)
- Dương Quýnh (3 bài)
- Tư Mã Thừa Trinh (1 bài)
- Đỗ Thẩm Ngôn (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/02/2009 08:20 bởi hongha83
Tô Vị Đạo 蘇味道 (648-705) quê ở Hà Bắc, thời trẻ đã nổi tiếng văn chương, cùng với Lý Kiệu được người thời ấy gọi là "Tô Lý". Tô làm thư ký cho đạo quân đánh Đột Quyết, sau được Võ Tắc Thiên cử giữ chức Tể tướng, nhưng chẳng có quyền hành gì nên người đời gọi là "Tể tướng ba phải". Khi Võ hậu bị đổ, Tô cũng bị biếm làm Thứ sử My Châu (tỉnh Tứ Xuyên) sau chuyển làm Trưởng sử Ích Châu (Thành Đô) và mất.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá thông tin, 1999