Buổi chim bầy vút cánh
Cành oanh động tin xa
Minh Quang cùng đợi họp
Phong độ bao nếp ưa
Mừng được vua cất nhắc
Than nỗi gác đài chia
Rừng xưa nhớ bách rợp
Tướng mới ngăn lan đưa
Hình dê thần rời mũ
Đàn trĩ lành xe chờ
Nam Đẩu xa riêng ngán
Dải sao ngóng mịt mờ


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)