Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Sơ Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2009 18:02

使嶺南聞崔馬二御史并拜臺郎

振鷺齊飛日,
遷鶯遠聽聞。
明光共待漏,
清鑒各披雲。
喜得廊廟舉,
嗟為臺閣分。
故林懷柏悅,
新幄阻蘭薰。
冠去神羊影,
車迎瑞雉群。
遠從南斗外,
遙仰列星文。

 

Sứ Lĩnh Nam văn Thôi Mã nhị ngự sử bính bái thai lang

Chấn lộ tề phi nhật,
Thiên oanh viễn thính văn.
Minh Quang cộng đãi lậu,
Thanh giám các phi vân.
Hỉ đắc lang miếu cử,
Ta vi đài các phân.
Cố lâm hoài bách duyệt,
Tân ác trở lan huân.
Quan khứ thần dương ảnh,
Xa nghinh thuỵ trĩ quần.
Viễn tòng Nam Đẩu ngoại,
Dao ngưỡng liệt tinh văn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Buổi chim bầy vút cánh
Cành oanh động tin xa
Minh Quang cùng đợi họp
Phong độ bao nếp ưa
Mừng được vua cất nhắc
Than nỗi gác đài chia
Rừng xưa nhớ bách rợp
Tướng mới ngăn lan đưa
Hình dê thần rời mũ
Đàn trĩ lành xe chờ
Nam Đẩu xa riêng ngán
Dải sao ngóng mịt mờ


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buổi bầy chim vút cánh bay,
Nghe tin oanh động phải thay đổi cành.
Minh Quang cùng đợi họp hành,
Nếp xưa phong độ ưa thanh mây rời.
Mừng vua cất nhắc được rồi,
Trách than làm gác đài thời phân chia.
Rừng xưa nhớ bách đẹp kia,
Cản ngăn màn mới lan lìa hơi thơm.
Hình dê thần tách mũ rơm,
Đón xe đàn trĩ lành hơn đang chờ.
Ngóng riêng Nam Đẩu xa ngoài,
Dải sao trông ngóng mịt mờ trời mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời