Bồng Lai với Đào Nguyên đã định
Chốn nhân gian không dính cõi tiên
Sáng nao cưỡi hạc bay lên
Ngày nào mây trắng ngóng tiên trở về?

tửu tận tình do tại