Một chiếc thuyền con thả lững lờ
Thu sầu nhạn lẻ gọi bâng quơ
Tiếng tỳ tan hợp lòng thương cảm
Sáo phượng chờ đi luống ngẩn ngơ
Trà nhắm thơ đề mời khách hoạ
Cá còn rượu thiếu gọi nhà đưa
Mạn thuyền say mộng bên rèm cuốn
Ngước mắt trăng chờ bên gối mơ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.