Giang nam giang bắc tuyết lê thê
Sông Dịch chắc lạnh tê
Tam quan mờ mịt trời đỏ ráng
Núi non cảnh não nề

Trời biển còn
Mong lấp vá
Hận này khó tiêu ghê
Sứ giả đi thăm vua bị nhốt
Bao giờ vua trở về?

tửu tận tình do tại