Ngày trước nếp nhà đạo sĩ,
Hôm nay cung khuyết cõi tiên.
Lòng chứa sông xa núi lớn,
Bút phun mây gió cuồng điên.

tửu tận tình do tại