Sớm khiến bằng lòng Sơn Cốc,
Chiều giúp nhàn hạ đế vương.
Sức bút mạnh như cử đỉnh,
Thần công dời núi chẳng nhường.

tửu tận tình do tại