Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Đỉnh (1 bài)
- Tăng Kỷ (8 bài)
- Lý Bính (1 bài)
- Hướng Tử Nhân (9 bài)
- Lý Di Tốn (1 bài)
Tạo ngày 02/10/2018 23:32 bởi tôn tiền tử
Chu Biền 朱弁 (1085-1144) tự Thiếu Chương 少章, hiệu Quan Như cư sĩ 觀如居士, người Vụ Nguyên (nay thuộc Giang Tây) đời Tống. Đầu năm Kiến Viêm, với chức Lưỡng cung thông vấn sứ sang sứ nước Kim, bị người Kim giữ lại, qua mười sáu năm giữ tiết không khuất. Năm Thiệu Hưng thứ 13 được tha, ông về nam, quan đến Phụng nghị lang. Tác phẩm có Khúc vĩ cựu văn, Phong nguyệt đường mi thoại.