Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (53 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 14/01/2015 11:51 bởi tôn tiền tử
Lý Di Tốn 李彌遜 (1085-1153) tự Tự Chi 似之, hiệu Duẫn tây ông 筠西翁, Duẫn khê cư sĩ 筠溪居士, Phổ hiện cư sĩ 普現居士, người Ngô Huyện (nay thuộc Tô Châu, Giang Tô), đỗ tiến sĩ năm Đại Quan thứ 3 (1109).