Khói lửa giang thành liền ba tháng
Chẳng nên đưa tiễn rượu chi mô
Khóc chỉ thêm đau xót
Già này lệ đã khô

Gió thuận buồm phơi phới
Nhìn sóng biếc lô nhô
Thư gửi bao giờ đến
Gió nam bóng nhạn mờ

tửu tận tình do tại