Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Đỉnh (1 bài)
- Tăng Kỷ (8 bài)
- Lý Bính (1 bài)
- Hướng Tử Nhân (9 bài)
- Chu Biền (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/01/2015 11:51 bởi tôn tiền tử
Lý Di Tốn 李彌遜 (1085-1153) tự Tự Chi 似之, hiệu Duẫn tây ông 筠西翁, Duẫn khê cư sĩ 筠溪居士, Phổ hiện cư sĩ 普現居士, người Ngô Huyện (nay thuộc Tô Châu, Giang Tô), đỗ tiến sĩ năm Đại Quan thứ 3 (1109).