Cửa sài vắng vẻ nơi thôn dã
Cành liễu cắm ngoài nhớ tiết xuân
Người Việt không hay tích cấm lửa
Dắt nhau thăm viếng mộ người thân
Xôi thơm Đường, Hán không hề thấy
Khe núi đường quê hoa trắng ngần
Tưới rượu đài rêu say tạm nghỉ
Khèn chiều ai thổi rộn đầu thành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)