Cắt cỏ làm giường nghỉ gốc cây
Rừng thu chim hót hay
Ráng chiều thướt tha suối liễu
Sương tan trăng ló mày

Bãi cuối thu
Nước đôi dòng
Cầu soi bóng
Nằm nhớ quê cũ
Giang Nam chi nữa
Nước mây ngoài cửa

tửu tận tình do tại