Trống giục anh đi thuyền sẵn đáp
Chưa cạn chén thì khoan chớ gấp
Đi, ở dạ không đành
Nước triều dâng muốn ngập

Nước kia xuống lại lên
Chỉ có người nam bắc
Đưa tiễn bạn hôm nay
Biết bao giờ lại gặp?

tửu tận tình do tại