Con đây lập chí xa quê
Chưa nên nghiệp lớn, chẳng về đồng sâu
Cần chi chôn xác ruộng dâu
Giang sơn khắp chốn khác đâu quê mình?