Bức vách cờ hồng bay phấp phới
Thành trơ thoảng gió tây xao
Bảo An người mới đã đi vào
Trong hang bày yến tiệc
Đãi kẻ thoát tù lao

Ngọn bút trong tay ai sánh kịp?
Ba ngàn súng ống gươm đao
Mặt đông núi Lũng tiến quân mau
Nữ văn nhân bữa trước
Nay võ tướng anh hào