64.17
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
46 bài thơ
Tạo ngày 19/11/2007 14:03 bởi Vanachi
Mao Trạch Đông 毛澤東 (26/12/1893 – 9/9/1976) là Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1943 đến khi qua đời. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành thắng lợi trong cuộc nội chiến với Quốc Dân Đảng, lập nên nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa năm 1949 và trở thành đảng cầm quyền ở Trung Quốc.

Mao đã tạo ra một thứ chủ nghĩa Mác-Lênin Trung Hoa hoá có tên là chủ nghĩa Mao mà ngày nay Ban lãnh đạo Trung Quốc gọi là tư tưởng Mao Trạch Đông (Những người theo chủ nghĩa này gọi là những người Maoist, tương tự như Marxist, Leninist). Dưới thời ông, nông nghiệp Trung Quốc được tập thể hoá dưới hình thức công xã nhân dân. Chính sách Bước Nhảy Vọt (ở Việt Nam quen gọi là Đại nhảy vọt) trong kinh tế đã để lại những hậu quả tai hại. Mao cũng là người phát động Đại Cách mạng văn hoá…

 

 1. Bồ tát man - Đại Bách Địa
  1
 2. Bồ tát man - Hoàng Hạc lâu
  1
 3. Bốc toán tử - Vịnh mai
  1
 4. Cấp Bành Đức Hoài đồng chí
  1
 5. Chiếm lĩnh Nam Kinh
  2
 6. Đáo Thiều Sơn
  2
 7. Đáp hữu nhân
  1
 8. Đăng Lư sơn
  1
 9. Điệp luyến hoa - Đáp Lý Thục Nhất
  1
 10. Điệp luyến hoa - Tòng Đinh Châu hướng Trường Sa
  1
 11. Đông vân
  1
 12. Giảm tự mộc lan hoa - Quảng Xương lộ thượng
  1
 13. Hạ tân lang - Độc sử
  1
 14. Hoạ Liễu Á Tử tiên sinh
  1
 15. Hoạ Quách Mạt Nhược đồng chí
  2
 16. Hoán khê sa - Hoạ Liễu Á Tử tiên sinh
  1
 17. Hữu sở tư
  1
 18. Lãng đào sa - Bắc Đới Hà
  1
 19. Lâm giang tiên - Cấp Đinh Linh đồng chí
  1
 20. Mãn giang hồng - Hoạ Quách Mạt Nhược đồng chí
  1
 21. Ngu mỹ nhân - Chẩm thượng
  1
 22. Ngư gia ngạo - Phản đệ nhất thứ đại vi tiễu
  1
 23. Ngư gia ngạo - Phản đệ nhị thứ đại vi tiễu
  1
 24. Nhân dân giải phóng quan chiếm lĩnh Nam Kinh
  1
 25. Như mộng lệnh - Nguyên đán
  1
 26. Niệm nô kiều - Côn Lôn
  1
 27. Tây giang nguyệt - Thu thu khởi nghĩa
  1
 28. Tây giang nguyệt - Tỉnh Cương sơn
  1
 29. Thái tang tử - Trùng dương
  2
 30. Thanh bình nhạc - Hội Xương
  1
 31. Thanh bình nhạc - Lục Bàn sơn
  2
 32. Thanh bình nhạc - Tưởng Quế chiến tranh
  1
 33. Thấm viên xuân - Trường Sa
  2
 34. Thấm viên xuân - Tuyết
  3
 35. Thập lục tự lệnh kỳ 1
  2
 36. Thập lục tự lệnh kỳ 2
  2
 37. Thập lục tự lệnh kỳ 3
  2
 38. Thất tuyệt - Cải thi tặng phụ thân
  1
 39. Thuỷ điệu ca đầu - Du vịnh
  1
 40. Tống Ôn Thần kỳ 1
  1
 41. Tống Ôn Thần kỳ 2
  1
 42. Trường chinh
  3
 43. Ức Tần Nga - Lâu Sơn quan
  1
 44. Vị Lý Tiến đồng chí đề sở nhiếp Lư sơn tiên nhân động chiếu
  1
 45. Vị nữ dân binh đề chiếu
  2
 46. Vịnh oa
  1