Non cao, hố thẳm, đường xa
Ngựa phi rong ruổi, quân ta tung hoành.
Ai người lên trước giao tranh?
Chỉ viên đại tướng họ Bành mà thôi!