Từ vượn, thành người cả
Chuyển sang mài nhẵn vài viên đá
Ấy thời mông muội
Đồng sắt vào lò nung, thổi nguội
Thuở đó khi nào, ai thấy?
Chắc hẳn cả ngàn năm vậy
Trần thế được cười vui mấy lúc
Cứ giương cung bắn tên lao vùn vụt
Kia máu chảy
Trôi từng khúc

Gấp pho sử cũ, sương trên tóc
Chỉ nhớ lấy đôi đôi chút chút
Chuyện giờ xa khuất
Ngũ Đế, Tam Hoàng danh vượt bậc
Vạn kiếp truyền tin thất thiệt
Được bao kẻ phong lưu anh kiệt?
Đạo Chích, Trang Khiêu còn để tiếng
Đến Trần vương dũng cảm vung rìu chiến
Ca chửa hết
Vừng đông rạng