Quân ấy, Công nông cách mạng
Giương cao cờ búa liềm này
Khuông Lư một dải chẳng ngừng tay
Mắt ngó Tiêu Tương thẳng tiến

Địa chủ bao tên áp bức
Nông dân chiến đấu hăng say
Chiều thu buồn bã áng mây bay
Sấm thét ầm ầm, chớp loé