Chén lại đây!
Hôm nay già này,
Xem xét kỹ trong người.
Bao năm trường mang bệnh,
Cổ khô nóng rát,
Giờ chỉ buồn ngủ,
Thở ngáy vang trời.
Mày bảo Lưu Linh,
Là bậc hiểu đời,
Chết thì chôn, có sợ gì say.
Nếu quả vậy,
Ôi! Mày đối với bạn,
Ân tình bạc thay.

Mày mượn ca hát nhử mồi,
Khác nào đưa thuốc độc cho người đời.
Huống yêu gây hờn oán,
Lớn nhỏ ai hay,
Quá mức sinh hại,
Xấu tốt kệ thây.
Giờ ta bảo thật,
Phải cút tức khắc,
Sức ta đủ phanh thây mày.
Chén cúi đầu lạy:
Xua xin đi thẳng,
Gọi sẽ về ngay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.