Đẹp thay rồng nằm hổ phục
Nhìn ra thế núi Kiến Khang
Trung hưng Đông Tấn
Nhớ xưa tán tía tần vàng
Sân thềm ngọc chạm
Xuống mãi Nam Đường
Sớm trồng cây ngọc
Bước nở sen vàng
Hoa cỏ cung Ngô thoảng áng hương
Còn nay thì sao ?
Họ Tiêu chùa nọ
Mai trắng tên nàng

Trường An đâu biết chuyện hưng vong
Giọt lệ anh hùng chảy vạn hàng
Ướm hỏi Ô Y nhà cũ ai làm chủ
Ngày nay đầu bạc
Ông cụ đã về làng
Viếng nỗi sầu xưa
Thi nhân đã khuất
Lầu cao quạnh bóng phượng hoàng
Bên ngoài bóng xế
Thuyền chài chiều hát
Nhịp gõ vang vang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)