Ba lối vừa thành,
Hạc oán vượn kinh,
Giá Hiên về thôi.
Bạn cùng mây cùng núi,
Một đời mong mỏi,
Kẻ mũ áo nhạo,
Trải nhuốm bụi đời.
Đã muốn quay về,
Thân nhàn được sớm,
Há vì canh thuần gỏi vược sao?
Bờ thu đứng,
Hãi trăng non nhạn lánh,
Sợ sóng thuyền lui.

Sườn đông nhà cỏ dựng rồi.
Mở ra hiên cửa hướng dòng nước trôi.
Thuyền nhỏ ngồi câu cá,
Trước tiên trồng liễu,
Giậu thưa cắm trúc,
Mai chẳng ngại coi.
Ăn cúc thu về,
Đeo lan xuân tới,
Từng được song thân chính tay bồi.
Trầm ngâm mãi,
Sợ ơn vua chưa báo,
Ý vẫn bồi hồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.