Trăng lên trên suối hai dòng
Sen đôi hàng lá đùa trong ánh vàng
Song Hà Diệp đẹp mơ màng
Tim hồng chưa kết, kết tràng áo xanh.
Lá sen mưa rớt trôi nhanh

Chèo bơi thuyền nhẹ hái nhành thu xưa
Nhớ khi chiết đóa sen vừa
Tóc mây một mớ điểm trang chưa thành
Rượu nồng thiếu chén ngọc xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.