Đêm vắng, Đông Pha, say với tỉnh,
Trở về chừng độ canh ba,
Ngủ ngon, lũ trẻ gáy ran nhà.
Gõ cửa, dựng gậy đợi,
Lắng nghe tiếng sông xa.

Giận nỗi thân này đâu của lão,
Bao giờ rũ sạch vinh hoa ?
Canh khuya, gió lặng, sóng im tờ.
Thuyền con đi tít hút,
Sóng biển gửi đời thừa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.