Năm qua tiễn biệt,
Ngoài cửa Dư Hàng,
Tuyết rải tựa hoa dương,
Năm nay xuân hết,
Dương hoa như tuyết,
Vẫn chưa trở lại quê hương.
Nâng chén, vén rèm, mời trăng sáng,
Màn cửa lọt hơi sương,
Coi ả Hằng yêu cặp én,
Soi sáng khắp,
Bức kẻ tường.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.