Rừng im núi lộ xa xa
Trúc còn núp bóng cạnh tòa tường xanh
Ve kêu rộn rã trên cành
Cỏ cây cũng đã úa nhanh bên hồ
Trời nghiêng chim đến xôn xao
Sen hồng soi mặt nước trao hương thầm
Kế bên thành cổ ngoài thôn
Gậy lê chậm bước chon von bóng chiều
Đêm qua canh vắng mưa nhiều
Kiếp phù sinh cũng tịch liêu một ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.