Bâng khuâng tổ quốc trầm luân
Nhàn ra hải ngoại tri âm đâu nào
Kim âu vỡ, vá làm sao?
Hy sinh vì nước tiếc nào tấm thân

Than hiểm trở, đời phiêu linh
Non sông muôn dặm đăng trình giả trai
Đừng coi nhi nữ vô tài
Trên tường gươm báu đêm dài ngân vang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.