Bát ngát Thần Châu khí khái chìm
Cứu thời không cách sống chi ham
Sa trường có nguyện hưng vong cấm
Bác Lãng không chuỳ đánh bạo Tần
Nước phá mới hay nòi giống kém
Nghĩa cao không ngại khách nghèo nàn
Hận chưa đền đáp bao đồng chí
Nắm kiếm bi ca nước mắt tràn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)